Lisans – Undergraduate

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.

2. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.

BECERİ

3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.

4. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

YETKİNLİK

5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.

6. Hemşirelik uygulamalarında öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini uygular.

7. Yaşam boyu öğrenme sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

8. Etkili iletişim becerilerini kullanır.

9. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

10. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke, yöntem ve araştırma sonuçlarını kullanır.

11. Alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşlarıyla iletişim kurmak için bir yabancı dili kullanır.

12. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.

13. Hemşirelik mesleğini ilgili politikaları izleyerek yasalar doğrultusunda uygular.

14. Profesyonel gelişime katkıda bulunacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak etkinliklerde yer alır.

15. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

16. Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetir.

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ YILLARA GÖRE ÖĞRENME HEDEFLERİ

1. SINIF

1. Birey, aile ve toplumu tanıyabilme

2. İnsanın yaşam dönemlerine göre biyo-psiko-sosyal yönünü açıklayabilme

3. Bireyi biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak tanılayabilme

4. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirebilme

5. Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen faktörleri açıklayabilme

6. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmedeki bireysel sorumluluklarını tartışabilme

7. Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme uygulamalarını kavrayabilme

8. Sağlığı koruma ve geliştirme ile ilgili kazandığı becerileri uygulama alanlarında kullanabilme

9. Dünyada ve ülkemizde sağlığı koruma ve geliştirmeye ilişkin uygulama alanlarını tanıyabilme

10. Sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimini açıklayabilme

11. Sağlığı koruma ve geliştirmede sektörler arası işbirliğinin önemini açıklayabilme

12. Güvenlik ve hasta güvenliği kavramlarını açıklayabilme

13. Hemşirelik felsefesi ile ilgili temel bir anlayış geliştirebilme

14. Birinci basamak sağlık hizmet alanlarında hemşirenin rol ve fonksiyonlarını tartışabilme

15. Hemşirenin sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik katkılarını tanımlayabilme

16. Ülkenin sağlık politikalarını ve sosyal güvenlik sistemini açıklayabilme

17. Hemşirelik uygulamalarının yasal ve etik yönlerini tanıyabilme

18. Hemşirelik sürecinin basamaklarını açıklayabilme

19. Kendi kendine öğrenme sorumluluğunu alabilme

20. Kişisel liderlik becerilerini fark edebilme

21. İnsan haklarına saygılı davranabilme

22. Mesleki ve sosyal alanda etkili yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olabilme

23. Bilgiye ulaşma yollarını tanımlayabilme

 

2. SINIF

24. Sağlığı bozulan birey ve aileyi tanıyabilme

25. Birey ve ailenin sağlığını bozan durumları ve etkileyen faktörleri açıklayabilme

26. Sağlığı bozulan birey ve ailenin biyo-psiko-sosyal yönden bakımını planlayabilme

27. Sağlığı bozulan birey ve ailenin bakımında problem çözme becerilerini kullanabilme

28. Sağlığı bozulan birey ve ailenin bakımına yönelik kazandığı becerileri uygulama alanında kullanabilme

29. Sağlığı bozulan birey ve aileye bakım verirken etkili iletişim becerilerinden yararlanabilme

30. Sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurabilme

31. 2. ve 3. Basamak sağlık hizmet alanlarında hemşirenin rol ve fonksiyonlarını açıklayabilme

32. Hemşirelikle ilişkili yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan sorumlulukları açıklayabilme

33. Hemşirelik uygulamalarının yasal ve etik yönlerini tartışabilme

34. Hemşirelik uygulamalarında hasta güvenliği ilkelerini kullanabilme

35. Birey ve ailelere bakım verirken liderlik becerilerini kullanabilme

36. Bilimsel bilginin ve araştırma sonuçlarının kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarındaki yerini tanımlayabilme

37. Sağlık politikalarının hemşirelik mesleğine etkilerini açıklayabilme

38. Hemşirelik hizmetlerinin ve hemşirelik bakımın sunumunda liderlik becerilerini kavrayabilme

39. Bilgiye ulaşma yollarını etkin kullanabilme

 

3. SINIF

40. Karmaşık sağlık sorunu olan birey, aile ve toplumun bakımını yürütebilecek bilgiye sahip olabilme

41. Öğrendiği hemşirelik bilgi ve becerilerini karmaşık sağlık sorunlarının çözümünde kullanabilme

42. Karmaşık sağlık sorunları olan birey, aile ve toplumun bakımını bütüncül anlayışla yürütebilme

43. Hemşirelik bakımının karmaşık sağlık sorunları olan birey, aile ve topluma katkısını fark edebilme

44. Yüksek riskli ya da karmaşık sorunları olan bireylerin bakımını yürütürken hemşirelik sürecinin tüm basamaklarını etkili kullanabilme

45. Eleştirel düşünme becerisini kullanarak birey, aile ve toplumun gereksinimlerine göre bakımını yönetebilme

46. Karmaşık sağlık sorunları olan birey, aile ve toplumun bakımını yürütürken sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapabilme

47. Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerini eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme

48. Karmaşık sağlık sorunları olan birey, aile ve toplumun bakımını yasal ve etik ilkelere uygun yürütebilme

49. Karmaşık sağlık sorunları olan birey, aile ve topluma bakım verirken kanıta dayalı bilgi ve uygulamaları kullanabilme

50. Birey, aile ve toplumun bakımını yönetmede teknolojiyi ve bilişim sistemlerini etkili kullanabilme

51. Hemşirelik ile ilgili yasa ve yönetmeliklerden yaralanabilme

52. Hemşirelik hizmetlerinin sunumu ile ilişkili yasa ve yönetmeliklerden yararlanabilme

 

4. SINIF

53. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini farklı uygulama ortamlarında kullanabilme

54. Uygulamaları sırasında yeni bir durumla karşılaştığında, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilme

55. Sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme stratejilerini etkili bir biçimde kullanabilme

56. Güvenilir ve kapsamlı hemşirelik bakımı sunma yeterliliğini gösterebilme

57. Klinik karar verme becerilerini gerçek yaşam ortamlarında kullanabilme

58. Hemşirelik hizmetlerinin planlanması ve sunumunda karşılaştığı sorunları çözümleyebilme

59. Geliştirmiş olduğu yönetim ve liderlik becerilerini gösterebilme

60. Kazanmış olduğu iletişim becerilerini gerçek yaşam ortamlarında pekiştirebilme

61. Etik ve profesyonel değerlerini birey, aile ve topluma sunduğu bakıma entegre edebilme

62. Sağlık sistemlerinin geliştirilmesinde kurumsal yapı vizyon, misyon ve değerlerin etkisi ile ilgili bir anlayış geliştirebilme

63. Vermiş olduğu hemşirelik bakımının geliştirilmesinde kanıta dayalı araştırma sonuçlarını kullanabilme