ALIS 100 / AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ
Sınıf: FreshmanKredi: 1Önkoşul:

Dersin amacı, öğrencilere üniversite eğitimlerinde ve mezuniyetten sonraki hayatlarında başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri öğretmektir. Ders 4 ana temaya odaklanmaktadır: etkin çalışma becerileri (zaman yönetimi, işgücü yönetimi, stres yönetimi); kişilerarası ilişkilerde etkinlik (iletişim, empati, kendini ifade etme ve karşıdakini anlama); kendini tanıma ve hedef belirleme; ekip çalışması. Ders kuramsal sunumların yanı sıra, misafir konuşmacılar, alan çalışmaları ve aktiviteler (projeler, etkinlikler, rol oynama) yoluyla öğrencilerin katılımını ve öz-farkındalıklarını artıracaktır.

UNIV 101 / KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ
Sınıf: FreshmanKredi: 1Önkoşul:

HEMY 101 / SAĞLIĞI GELİŞTİRME
Sınıf: FreshmanKredi: 2Önkoşul:

İnsanın yapısı ve doğası, hücrenin işlevsel yapısı ve hücre biyokimyası, insan gelişim kuramları, profesyonelleşme kriterleri, hemşirelik mesleğinin gelişimi, aile merkezli ve hümanistik yaklaşım, iletişimi etkileyen etmenler, sağlık, sağlığı algılama, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, sağlığa sosyolojik yaklaşımlar, demografi ve epidemiyoloji.

HEMY 103 / GÜVENLIK VE KORUMA-I
Sınıf: FreshmanKredi: 3Önkoşul:

Sağlığı etkileyen çevresel faktörler, mikroorganizmalar ve sınıflandırma, kas ve iskelet sisteminin anatomi ve fizyolojisi, güvenlik ve korunma yönünden risk altında olan çocuk ve bireylerin özellikleri ve önlemeye yönelik girişimler, şiddet tipleri ve etkileyen faktörler ve önlenmesi.

HEMY 105 / KENDİNİ ALGILAMA
Sınıf: FreshmanKredi: 3Önkoşul:

Sinir sistemin anatomisi ve fizyolojisi, davranışın psikolojisini anlamaya yönelik kavramlar, Atılganlık, empati ve geri bildirim verme gibi kişiler arası iletişimi etkileyen davranışlar, benlik kavramı ve benlık saygısı ve beden imajı, engelli birey ve aile, 0-1 yaş döneminde büyüme ve gelişme.

TURK 100 / TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI
Sınıf: FreshmanKredi: 4Önkoşul:

Bu ders, öğrencilerin, ana dillerinde sözlü ve yazılı ustalıklarını arttırmak amacıyla tasarlanmış iki ayrı alt birim içermektedir. Amaç, bilimsel ve mesleki iletişimlerinde yüksek düzeyde etkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İlk alt birimde, öğrenciler hem bilgilendirici hem de ikna edici konuşma üsluplarının teknik yönlerini öğrenmektedirler. İkinci alt birim ise, öğrenciye, eleştirel düşünce becerisi, analitik okuma ve açıklayıcı anlatım kazandırmayı amaçlamakta ve özellikle yazı üslubunun iyileştirilmesi ve etkili yazım üzerine yoğunlaşmaktadır

İNGL 101 / İNGİLİZCE I
Sınıf: FreshmanKredi: 4Önkoşul:

Öğrenciler temel İngilizce becerileriyle tanışacaklar, pratik İngilizce kelime bilgisi, önemli İngilizce cümlecikler ve merhabalaşma sözcüklerini öğrenerek, temel gramer kavramları ve okuma, yazma, dinleme ve telafuz etmede temel becerileri edineceklerdir. Öğrenciler İngilizce olarak önemli gereksinim ve isteklerini ifade etmeyi öğrenecekler, İngilizce basit istek ve soru cümleleri kurarak iletişim becerilerini güvenle uygulayacaklardır.

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: FreshmanKredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

HEMY 102 / CİNSELLİK, ROL İLİŞKİLERİ
Sınıf: FreshmanKredi: 2Önkoşul:

Bu ders; cinsellik ve üreme ile rol ilişkileri kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık, üreme hakları, güvenli cinsel yaşam, cinsiyet eşitsizlikleri, temel etik kavramlar ve cinsel sağlığa ilişkin etik sorun kümeleri, Rol İlişkileri; hemşirelik süreci, hemşirelik sınıflama sistemleri, örgütlenme ve mesleki örgütler.

HEMY 104 / BESLENME-I
Sınıf: FreshmanKredi: 3Önkoşul:

Gastrointestinal sistemin anatomi ve fizyolojisi, endokrin sistemin fizyolojisi, dengeli ve yeterli beslenme, besin grupları, protein karbonhidrat ve yağ metabolizması, 1-3 ve 3-6 yaş döneminde büyüme ve gelişme, sıvı elektrolik ve asit-baz dengesi.

HEMY 106 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -I
Sınıf: FreshmanKredi: 2Önkoşul:

Solunum sisteminin ve üriner sistem anatomi ve fizyolojisi, 6-12 ve 12-24 yaş dönemimde büyüme ve gelişme, okul sağlığı hemşireliğ, gençlik dönemi riskli davranışlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma.

HEMY 108 / AKTİVİTE VE DİNLENME -I
Sınıf: FreshmanKredi: 2Önkoşul:

Kalp ve dolaşım sisteminin anatomi ve fizyolojisi, uyku ve dinlenme, yetişkinlik döneminin biyopsikososyal özellikleri, menopoz ve andropoz, yaşlılık dönemi ve yaşlılık teorileri, yaşlanma sürecinini psikosoyal boyutu, yaşlı birey ile iletişim, ölüm ve kayıp kavramları.

İNGL 102 / İNGİLİZCE I
Sınıf: FreshmanKredi: 4Önkoşul: İNGL. 101

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel grameri ve kelime bilgisini ilerletmeye devam edeceklerdir.

HEMY 100 / BİRİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: FreshmanKredi: 0Önkoşul:

Bu genel değerlendirme Hemşirelik Yüksekokulunda 1. yıl süresince ele alınan tüm ders materyalini kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıpta multidisipliner yaklaşımlar ile sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik hemşirelik girişimlerinin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

ELECTIVE / 
Sınıf: FreshmanKredi: 3Önkoşul:

HEMY 201 / GÜVENLİK VE KORUMA-II
Sınıf: SophomoreKredi: 4Önkoşul:

Çocukta ve erişkinde hasta olma ve hastaneye yatma, kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkin, anksiyeteli bireye yaklaşım, çatışma çözümü, hasta güvenliği, asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimleri, ilaç verilme yolları, yara iyeleşme süreci, hastane enfeksiyonları, hasta hakları, güvenlik ve korunma ile ilgili klinik örnekler, liderlik ve liderlik teorileri, motivasyon.

HEMY 203 / BESLENME-II
Sınıf: SophomoreKredi: 3Önkoşul:

Beslenmeyi etkileyen sağlık sorunları, parenteral beslenme, anemiler, malnütrisyon, diyabet, hepatit ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem ve sindirimsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalık ve yaşam kalitesi.

HEMY 205 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -II
Sınıf: SophomoreKredi: 3Önkoşul:

Çocuk ve erişkinlerde sıvı elektrolit, asit-baz dengesizlikleri, Şok, hipertansiyon, konstipasyon, diyare ve hemşirelik bakımı, üriner sistemin minör sağlık sorunları ve üriner sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, solunum sisteminin minör sağlık sorunları, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

HEMY 207 / BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -I
Sınıf: SophomoreKredi: 2Önkoşul:

Temel biyoistatistik kavramlar ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan istatistik analiz yöntemlerine giriş. Olasılık teorisi, dağılımlar, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testi, korelasyon, lineer regresyon; epidemiyolojide prevalans, insidans morbidite ve mortalite hızları.

İNGL 201 / İNGİLİZCE II
Sınıf: SophomoreKredi: 4Önkoşul: İNGL. 101 and İNGL. 102

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya başlayacaklardır.

ELECTIVE / 
Sınıf: SophomoreKredi: 3Önkoşul:

ELECTIVE / 
Sınıf: SophomoreKredi: 3Önkoşul:

HEMY 202 / AKTİVİTE VE DİNLENME -II
Sınıf: SophomoreKredi: 3Önkoşul:

Kas-iskelet sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik sorunları, kas iskelet sistemi etkileyen ilaçlar, alçı bakımı ve traksiyon, dolaşım sistemini etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, dolaşım sistemini etkileyen ilaçlar, postüral drenaj, aspirasyon ve okşijen uygulaması, ROM egzersizleri, hemotolojik sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı ve hemotolojik sistemi etkileyen ilaçlar.

HEMY 204 / CİNSELLİK, BAŞETME VE STRES TOLERANSI
Sınıf: SophomoreKredi: 4Önkoşul:

Bu ders; cinsellik ve üreme ile başetme ve stress toleransı kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; genetik danışmanlık, güvenli annelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım, sağlıklı yeni doğan bakımı, jinekolojik enfeksiyonlar, CYBH, jinekolojik cerrahi girişim geçiren hastanın bakımı, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsellik ve üreme örüntüsünde bozukluk yaşan bireyle iletişim, Başetme ve Stres toleransı; Başetme ve stress toleransı örüntüsünde değişim yaşayan çocuk ve yetişkin, kriz ve uyum, madde bağımlılığı, posttravmatik stres bozukluğu, öfke kavramı.