Ders Tanımları

ANTR 402 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ

Sağlık ve Hastalık Antropolojisi"ne giriş. Öğrenciler çeşitli sosyal ortamlarda biyomedikal uygulamaları araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olarak etnoğrafya yöntemini inceleyeceklerdir.
Credits: 3

ETİK 400 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK

Normatif etik kuramlarının, temel etik kavramlarının tanıtımı ve günlük hayatta ve tıp alanında karşılaşılan etik problemlerin analiz ve değerlendirilmesindeki kullanım yöntemlerini içermektedir.
Credits: 3

FELS 201 / KRİTİK DÜŞÜNME

Günlük hayatta eleştirel düşünmeyi kullanma, değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Rasyonel düşüncenin önemli bir parçası olan argüman kavramıyla tanışıp, değişik tezler içeren bilimsel veya günlük hayatla ilgili metinlerin argümanlarının çıkartılıp, değerlendirilmesi. İyi düşünme yetisine engel olabilen temeli kötü olan argümanları, iyi argümanlardan ayırabilmenin yöntemleri.
Credits: 3

FELS 214 / KADINLAR, AYRIMCILIK VE İNSAN HAKLARI

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hakları gibi çok kapsamlı iki kavramın evrimini felsefe ve etik açılarından ele almak. Dersin amaçları: eşitlik, hakkaniyet, adalet, ayrımcılık, baskı, cinsiyetçilik, kültürel görecelik, haklılık ve haklar gibi önemli kavramları incelenmesi ve netleştirilmesine katkıda bulunmak; insan hakları açısından toplumsal cinsiyetler arası eşitliğin önemine dair temel bir anlayış geliştirilmesini sağlamak; son olarak, toplumsal cinsiyetin günümüzdeki durumunu, kadınların insan haklarının güçlenmesini sağlayan uluslararası tarihsel, hukuki ve normatif gelişmeler ışığında tartışmak.
Credits: 3

HEMY 100 / BİRİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME

Bu genel değerlendirme Hemşirelik Yüksekokulunda 1. yıl süresince ele alınan tüm ders materyalini kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıpta multidisipliner yaklaşımlar ile sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik hemşirelik girişimlerinin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.
Credits: 0

HEMY 101 / SAĞLIĞI GELİŞTİRME

İnsanın yapısı ve doğası, hücrenin işlevsel yapısı ve hücre biyokimyası, insan gelişim kuramları, profesyonelleşme kriterleri, hemşirelik mesleğinin gelişimi, aile merkezli ve hümanistik yaklaşım, iletişimi etkileyen etmenler, sağlık, sağlığı algılama, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, sağlığa sosyolojik yaklaşımlar, demografi ve epidemiyoloji.
Credits: 2

HEMY 102 / CİNSELLİK, ROL İLİŞKİLERİ

Bu ders; cinsellik ve üreme ile rol ilişkileri kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık, üreme hakları, güvenli cinsel yaşam, cinsiyet eşitsizlikleri, temel etik kavramlar ve cinsel sağlığa ilişkin etik sorun kümeleri, Rol İlişkileri; hemşirelik süreci, hemşirelik sınıflama sistemleri, örgütlenme ve mesleki örgütler.
Credits: 2

HEMY 103 / GÜVENLIK VE KORUMA-I

Sağlığı etkileyen çevresel faktörler, mikroorganizmalar ve sınıflandırma, kas ve iskelet sisteminin anatomi ve fizyolojisi, güvenlik ve korunma yönünden risk altında olan çocuk ve bireylerin özellikleri ve önlemeye yönelik girişimler, şiddet tipleri ve etkileyen faktörler ve önlenmesi.
Credits: 3

HEMY 104 / BESLENME-I

Gastrointestinal sistemin anatomi ve fizyolojisi, endokrin sistemin fizyolojisi, dengeli ve yeterli beslenme, besin grupları, protein karbonhidrat ve yağ metabolizması, 1-3 ve 3-6 yaş döneminde büyüme ve gelişme, sıvı elektrolik ve asit-baz dengesi.
Credits: 3

HEMY 105 / KENDİNİ ALGILAMA

Sinir sistemin anatomisi ve fizyolojisi, davranışın psikolojisini anlamaya yönelik kavramlar, Atılganlık, empati ve geri bildirim verme gibi kişiler arası iletişimi etkileyen davranışlar, benlik kavramı ve benlık saygısı ve beden imajı, engelli birey ve aile, 0-1 yaş döneminde büyüme ve gelişme.
Credits: 3

HEMY 106 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -I

Solunum sisteminin ve üriner sistem anatomi ve fizyolojisi, 6-12 ve 12-24 yaş dönemimde büyüme ve gelişme, okul sağlığı hemşireliğ, gençlik dönemi riskli davranışlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma.
Credits: 2

HEMY 108 / AKTİVİTE VE DİNLENME -I

Kalp ve dolaşım sisteminin anatomi ve fizyolojisi, uyku ve dinlenme, yetişkinlik döneminin biyopsikososyal özellikleri, menopoz ve andropoz, yaşlılık dönemi ve yaşlılık teorileri, yaşlanma sürecinini psikosoyal boyutu, yaşlı birey ile iletişim, ölüm ve kayıp kavramları.
Credits: 2

HEMY 124 / STRES YÖNETİMİ

Farklı ekollere göre stresin tanımı, strese verilen tepkiler, stresin birey üzerindeki etkileri, öğrencilerin kendi yaşamlarında ve hastalarla çalışırken stresle baş etmede kullanabilecekleri bedene, duygu ve düşüncelere ve duruma yönelik stratejiler.
Credits: 3

HEMY 200 / İKİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksekokulunda 2. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel sağlık problemlerinin hemşirelik bakımına integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.
Credits: 0

HEMY 201 / GÜVENLİK VE KORUMA-II

Çocukta ve erişkinde hasta olma ve hastaneye yatma, kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkin, anksiyeteli bireye yaklaşım, çatışma çözümü, hasta güvenliği, asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimleri, ilaç verilme yolları, yara iyeleşme süreci, hastane enfeksiyonları, hasta hakları, güvenlik ve korunma ile ilgili klinik örnekler, liderlik ve liderlik teorileri, motivasyon.
Credits: 4

HEMY 202 / AKTİVİTE VE DİNLENME -II

Kas-iskelet sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik sorunları, kas iskelet sistemi etkileyen ilaçlar, alçı bakımı ve traksiyon, dolaşım sistemini etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, dolaşım sistemini etkileyen ilaçlar, postüral drenaj, aspirasyon ve okşijen uygulaması, ROM egzersizleri, hemotolojik sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı ve hemotolojik sistemi etkileyen ilaçlar.
Credits: 3

HEMY 203 / BESLENME-II

Beslenmeyi etkileyen sağlık sorunları, parenteral beslenme, anemiler, malnütrisyon, diyabet, hepatit ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem ve sindirimsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalık ve yaşam kalitesi.
Credits: 3

HEMY 204 / CİNSELLİK, BAŞETME VE STRES TOLERANSI

Bu ders; cinsellik ve üreme ile başetme ve stress toleransı kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; genetik danışmanlık, güvenli annelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım, sağlıklı yeni doğan bakımı, jinekolojik enfeksiyonlar, CYBH, jinekolojik cerrahi girişim geçiren hastanın bakımı, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsellik ve üreme örüntüsünde bozukluk yaşan bireyle iletişim, Başetme ve Stres toleransı; Başetme ve stress toleransı örüntüsünde değişim yaşayan çocuk ve yetişkin, kriz ve uyum, madde bağımlılığı, posttravmatik stres bozukluğu, öfke kavramı.
Credits: 4

HEMY 205 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -II

Çocuk ve erişkinlerde sıvı elektrolit, asit-baz dengesizlikleri, Şok, hipertansiyon, konstipasyon, diyare ve hemşirelik bakımı, üriner sistemin minör sağlık sorunları ve üriner sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, solunum sisteminin minör sağlık sorunları, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
Credits: 3

HEMY 206 / BİLİNÇ VE ALGI-I

Sinir sistemini etkileyen minör sağlık sorunlar ve hemşirelik bakımı, sinir sistemini etkileyen ilaçlar, otoimmün hastalıklar ve hemşirelik bakımı, umut, umutsuzluk, yalnızlık ve yas kavramları.
Credits: 3

HEMY 207 / BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -I

Temel biyoistatistik kavramlar ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan istatistik analiz yöntemlerine giriş. Olasılık teorisi, dağılımlar, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testi, korelasyon, lineer regresyon; epidemiyolojide prevalans, insidans morbidite ve mortalite hızları.
Credits: 2

HEMY 208 / BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -II

Hemşirelik ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan kesitsel, kohort, olgu-kontrol araştırma desenleri, veritabanı yönetimi ve verilerin parametrik ve non-parametrik analiz yöntemleri.
Credits: 2

HEMY 221 / SAĞLIK ALANINDA KADIN VE LİDERLİK

Sağlık alanında çalışan kadınların, mesleki alan, sosyal kurumlar ve siyaset alanında liderliğini destekleyici ve engelleyici faktörlerin; teorik bakış açıları, güncel araştırmalar ve işgücü uygulamaları perspektifinden incelenmesi. Bu derste, araştırma bulguları ve uygulamalar, Türkiye'deki kadına yönelik politikalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.
Credits: 3

HEMY 223 / HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK

Hemşireliğin sağlık sistemi içinde, kültürel ve sistem yaklaşımı kullanılarak incelendiği bu derste, hemşirelikte profesyonellik konusu biyopsikososyal kavramlar ve ilkeler doğrultusunda ele alınır.
Credits: 3

HEMY 225 / KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Çok kültürlü toplumlarda kültürün sağlık bakımına etkileri, hemşirelik hizmetleri sunumunda kültürel modeller ve değerlendirme araçları, birey grup ve toplumda sağlıkla ilişkili kültürel inançlar, değerler ve bunların uygulamaya yansımaları.
Credits: 3

HEMY 300 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksekokulunda 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.
Credits: 0

HEMY 301 / GÜVENLİK VE KORUMA -III

Durumsal kriz ve kriz yönetimi, kötü haber verme, sık görülen kanser türleri, kanser tedavisi, kanserli hastaların palyatif bakımı ve semptom yönetimi, kanserde psikososyal sorunlar, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakım hastaları ile iletişim, yoğun bakımda ağrı kontrolü, etkili ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar, hemodinamik monitörizasyon, yaşam sonu bakım, tedaviyi red eden hasta, beyin ölümü, organ bağışı.
Credits: 3

HEMY 302 / VAKA ÇALIŞMALARI-I

Bu derste, çocuk ve erişkinde GİS'in majör sağlık sorunu olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi, sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.
Credits: 3

HEMY 303 / CİNSELLİK

Yüksek riskli gebelik ve yüksek riskli yeni doğan, yönetim organizsayon ve teorileri, hemşirelik ile ilgili mesleki sorunlar ve yasal konular, bakım sunum modelleri, hemşirenin savunuculuk rolü.
Credits: 3

HEMY 304 / VAKA ÇALIŞMALARI-II

Bu derste, çocuk ve erişkinde solunum, dolaşım ve kas iskelet sistemi ile ilişkili majör sağlık sorunları olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.
Credits: 3

HEMY 305 / BİLİNÇ VE ALGI-II

Sinir sistemini etkileyen majör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, psikiyatrik sorunlarda tanı ve tedavi yöntemleri, psikotik bouzkluklar, duygu durum ve kişilik bozukluklar, somotaform bozukluklar, özkıyım ve hemşirelik bakımı, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar, temel ve ileri yaşam desteği, travmalar ve hemşirelik bakımı.
Credits: 2

HEMY 306 / VAKA ÇALIŞMALARI-III

Bu derste, çocuk ve erişkinde boşaltım sistemine ilişkin majör sağlık sorunları olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.
Credits: 3

HEMY 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması
Credits: 3

HEMY 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması
Credits: 1.5

HEMY 400 / DÖRDÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksek okulunda 4. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.
Credits: 0

HEMY 401 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı iç hastalıkları hemşireliği uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 402 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 403 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 404 / RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin ruh sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 405 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde kadın sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 406 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin halk sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.
Credits: 3

HEMY 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması
Credits: 3

HEMY 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması
Credits: 1.5

PSİK 201 / YAŞAM BOYU BÜYÜME VE GELİŞME

Davranışsal, psikolojik ve olgunlaşma süreçleri incelenerek doğumdan, yaşlılığa insan büyümesi ve gelişimi.
Credits: 3

PSİK 302 / PSİKOPATOLOJİ

Güncel uygulamalar ile psikopatoloji ve terapatic. Psikiyatrik tanılar ve terapilerine tarihsel bakış.
Credits: 3

SANT 201 / YARATICI DRAMA

Süreç-yönelimli, deneyimsel ve doğaçlama bir drama biçimi olan yaratıcı dramanın araçlarının ve yöntemlerinin; hareket/dans, hikaye anlatımı, tiyatro oyunları, fiziksel karakterizasyon, duyusal farkındalık, ritim/müzik üzerine yapılacak çalışmalar aracılığıyla keşfedilmesi. Yargılayıcı-olmayan bir ?yaratıcı neşe? atmosferinde, kişisel ifadenin ve imgelemin teşvik edilmesi, yaşanmış veya hayali kişisel ve kolektif hikayelerin canlandırılması.
Credits: 3

TLIT 202 / TÜRK EDEBİYATINDA KISA HİKAYE

Türk edebiyatında kısa hikayenin doğuşu ve gelişimi Batı geleneğine değinmelerle incelenir. Bir tür olarak kısa hikayenin yapı ve içerik özellikleri incelenir. Çağdaş yazarlara özel vurgu yapılır. Ders Türkçe verilmektedir.
Credits: 3

TÜRK 100 / TÜRKÇE

Gelişmiş sözel ve yazılı Türkçe becerisi; daha bütün bilgi ve sözel/kültürel miras" ın takdiri.
Credits: 4

İKTİ 402 / İKTİSAT VE SAĞLIK

Giriş niteliğinde bir ders olarak, iktisadın temel prensipleri, makro ve mikro iktisadın temel özellikleri ve amaçlarının incelenmesi. Sağlık sektörünün ekonomi içerisindeki yeri, sağlık sigorta sisteminin şekillenmesi ve finansmanı, devlet ve özel hastanelerin davranış biçimleri, sağlık bakım sektöründe rekabetin rolü, teknolojik değişmenin ve devlet düzenlemelerinin etkilerinin belirleyici faktörleri.
Credits: 3

İNGL 101 / İNGİLİZCE I

Öğrenciler temel İngilizce becerileriyle tanışacaklar, pratik İngilizce kelime bilgisi, önemli İngilizce cümlecikler ve merhabalaşma sözcüklerini öğrenerek, temel gramer kavramları ve okuma, yazma, dinleme ve telafuz etmede temel becerileri edineceklerdir. Öğrenciler İngilizce olarak önemli gereksinim ve isteklerini ifade etmeyi öğrenecekler, İngilizce basit istek ve soru cümleleri kurarak iletişim becerilerini güvenle uygulayacaklardır.
Credits: 4

İNGL 102 / İNGİLİZCE I

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel grameri ve kelime bilgisini ilerletmeye devam edeceklerdir.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 101

İNGL 201 / İNGİLİZCE II

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya başlayacaklardır.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 101 and İNGL. 102

İNGL 202 / İNGİLİZCE II

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye devam edecektir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 201

İNGL 301 / İNGİLİZCE III

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce orta- öncesi ve orta düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye başlayacaktır. Öğrenciler temel hemşirelik, tıp ve sağlık İngilizcesini okumalar, çeşitli roller alarak oyun oynama, simülasyon ve bunun gibi ders projeleri aracılığıyla öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 201 and İNGL. 202

İNGL 302 / İNGİLİZCE III

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce orta düzeydeki grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye devam edecektir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir. Öğrenciler temel hemşirelik, tıp ve sağlık İngilizcesi konusunda, okumalar, çeşitli roller alarak oyun oynama, simülasyon ve bunun gibi ders projeleri aracılığıyla pratik yapmaya devam edecektir.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 301

İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU

Kredisiz olan bu derse sadece katılmak isteyen öğrencilere açılacaktır. Yüksek Lisans yapmak ve/veya profesyonel anlamda kendine imkanlar sağlamak isteyen öğrenciler katılabileceklerdir.
Credits: 0

İNGL 401 / İNGİLİZCE IV

Öğrenciler, akademik İngilizce ve sağlık ve bakım alanlarında eleştirel düşünmeye odaklanarak, tüm İngilizce becerilerini geliştirmeye devam edecektir. Öğrenciler özellikle kelime bilgisini geliştirme, zor metinleri kavrayabilme ve sağlıkla ilgili çeşitli konuları sunup, tartışabilme konuları üzerine çalışacaklardır. Öğrencileri mesleki fırsatlara ve üniversite sonrası eğitim olanaklarına hazırlamak için daha gelişmiş yazma ve gramer kullanma becerileri vurgulanacaktır.
Credits: 4
Prerequisite: İNGL. 301 and İNGL. 302

İNGL 402 / İNGİLİZCE HEMŞİRELİK SEMİNERİ

Bu derste öğrenciler sağlık ve hemşirelik konularındaki akademik ve akademi-dışı kaynakları anlama, inceleme ve tartışma becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler İngilizce metinler ve multimedya kaynakları aracılığıyla son zamanlardaki tıbbi gelişmeler ve farklı kültürel ortamlarda çalışan hemşire ve doktorların profesyonel deneyimleri hakkında bilgi edineceklerdir. Dünyada sık görülen hastalıklara sahip bireylerin yazdıkları hastalık anlatılarını okuyup, tartışacaklardır. Ayrıca, metni derinlemesine okuyarak, içerik, söylem ve anlatı analizleri teknikleriyle incelemeyi de öğrenecek, akademik ve akademi-dışı metinlerdeki yazım biçimlerini tanıyıp, bu biçimleri eleştiri ve deneme yazıları yazarak kullanacaklardır.
Credits: 3
Prerequisite: İNGL. 401