NURS 101 / HEMŞİRELİĞE GİRİŞ

Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, hemşirelik kavram (insan, sağlık-hastalık, hemşirelik, çevre), kuram ve modelleri, sağlık sistemi, hemşirenin rol ve sorumlukları, profesyonelleşme, mesleki değerler ve etik kodlar.

Kredi: 3

NURS 102 / SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN FONKSİYONEL ANATOMİ

İnsan yapısının ve normal fonksiyonlarının temel prensipleri ve temel ilişkileri; her bir beden bölgesinin ana yapısı, anatomik terimleri, organların önemli anatomik yerleri ve topografik ilişkileri, her bir organın ve organ sistemlerinin temel işlevleri, genel anatomik özellikler ve beden sistemlerinin yapıları ve işlevleri ile ilişkisi, temel fizyolojik ve biyomekanik kavramlar, anatomik bilginin hemşirelik uygulamasına nasıl uygulanabileceğinin pratik örnekleri, bir takım hasar mekanizmaları ve konjenital anomaliler.

Kredi: 3

NURS 201 / SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla öykü alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve anormal bulguları yorumlama ve kayıt etme.

Kredi:3

NURS 203 / HEMŞİRELİK BAKIMININ ESASLARI

Temel insan gereksinimlerini tanıma, hasta güvenliği, hemşirelik becerileri (hasta kabulü ve dokümantasyon, enfeksiyon kontrolü, yaşam bulguları, özbakım uygulamaları, mobilizasyon, immobilizasyon, doku bütünlüğü, solunum, beslenme, boşaltım, uyku ve dinlenme, sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaç hesaplamaları, oral, lokal ve parenteral ilaç uygulamaları, parenteral sıvı tedavileri, kan ve kan ürünleri uygulamaları) ve hemşirelik süreci ile ilgili kuramsal bilgi.

Kredi: 3

NURS 205 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAKIMIN ESASLARI

NURS 201 ve NURS 203 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

NURS 207 / TERAPÖTİK İLETİŞİM

Yardım edici iletişim ilke ve teknikleri, sağlığı bozulmuş bireyin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere hemşirelik yaklaşımı.

Kredi: 3

NURS 202 / HASTALIĞIN MEKANİZMALARI

İnsan patolojisinde kullanılan temel terminoloji, farmakokinetik ve farmakodinamik, hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı ile çevresel risk faktörleri, hastalık önleme, hastalık ilerlemesi ve tedavisinde genetik, etnik ve kültürel faktörlerin etkileri. Objektif ve subjektif semptomatolojiyle ilgili tanı testleri, doku ve organ sistemlerinde iyileşme sürecini etkileyen unsurlar ve bu değişikliklerin hastalığın tedavisi ile ilişkilendirilmesi.

Kredi: 3

NURS 204 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

İç hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, toplumun öncelikli sağlık sorunları, akut ve kronik sağlık sorunu olan erişkin ve yaşlı bireylerde sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı, rehabilitasyon, palyatif bakım.

Kredi: 3

NURS 206 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, cerrahinin hasta üzerine etkisi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ağrı ve yara yönetimi, cerrahi enfeksiyonlar, şokta hemşirelik bakımı, akut ve kronik cerrahi girişim uygulanan hastalara bakım.

Kredi: 3

NURS 208 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: CERRAHİ VE İÇ HASTALIKLARI

NURS 204 ve NURS 206 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

NURS 210 / BİREY MERKEZLİ BAKIM I

NURS 205 ve NURS 208 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 5

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 205, NURS 208 veya öğretim elemanı onayı

NURS 301 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Kadın sağlığı, üreme-cinsel sağlığa ilişkin temel kavram ve göstergeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası normal- riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, yenidoğan bakımı, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri.

Kredi: 3

NURS 303 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve göstergeler, çocuklarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim, çocuk ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirme, bütüncül ve aile merkezli hemşirelik bakımı, hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunları ve bakım.

Kredi: 3

NURS 305 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: ÇOCUK VE KADIN

NURS 301 ve NURS 303 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuvar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

NURS 302 / TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE HEMŞİRELİK

Halk sağlığında temel kavramlar ve sağlık göstergeleri, halk sağlığı hemşiresinin rolleri, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, temel sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, toplum tanılama, sağlığı koruma ve geliştirme uygulamaları, sağlık eğitimi ve danışmanlık, aile, çevre, okul ve iş sağlığı.

Kredi: 3

NURS 304 / RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ruh sağlığında temel kavramlar ve göstergeler, psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin rol ve sorumlulukları, ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması, ruh sağlığını değerlendirme, ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, major ruhsal bozukluk tanısı konmuş bireylerde semptom yönetimi ve bakım, psikiyatride tedavi modelleri, psikiyatrik rehabilitasyon, ruh sağlığı alanında etik ve yasal boyut.

Kredi: 3

NURS 306 / HEMŞİRELİK UYGULAMASI: TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI

NURS 302 ve NURS 304 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

NURS 308 / HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA

Bilim ve araştırma, hemşirelikte araştırma ve önemi, literatür tarama, araştırma süreci, evren ve örnekleme, araştırma yöntem ve desenleri, veri toplama yöntemleri, araştırma ve yayın etiği.

Kredi: 3

NURS 310 / BİREY MERKEZLİ BAKIM II

Nurs 305 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 4

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 305 veya öğretim elemanı onayı

NURS 312 / BİREY MERKEZLİ BAKIM III

NURS 306 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 4

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 306 veya öğretim elemanı onayı

NURS 401 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM

Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ve liderlik ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme; kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi.

Kredi: 3

NURS 402 / BİREY MERKEZLİ BAKIM IV

Edindiği bütün bilgi ve becerilerini birleştirerek mesleki ve etik değerlere dayalı kaliteli ve güvenli bakım verme, liderlik ve iletişim becerilerini farklı uygulama alanlarında kullanma yeterliliği kazandırma.

Kredi: 7

Dönem: Bahar

Ön koşul: NURS 210, NURS 310, NURS 312 veya öğretim elamanı onayı

NURS 403 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK

Etik ilke ve kuramlar, mesleki etik kodlar, etik karar verme, etik konularla ilgili düzenlemeler, sağlık hizmetlerinde sık görülen etik sorunlar ve analizi.

Kredi: 3

NURS 490 / PROJE I

Literatür tarama ve araştırma problemine karar verme, güncel literaratürü kullanarak problemi tanımlama, veri toplama araçlarına karar verme, proje önerisini hazırlayarak etik kurula sunma.

Kredi: 1.5

NURS 491 / PROJE II

Proje verilerini toplama, bilgisayara veri girme, verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve hakemli bir dergi yazım kurallarına göre araştırma raporunu yazma.

Kredi: 1.5