Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Öğrenme Çıktıları

BİLGİ

1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahiptir.

2. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.

BECERİ

3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.

4. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.

YETKİNLİK

5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.

6. Hemşirelik uygulamalarında öğrenme, öğretme ve yönetim sürecini uygular.

7. Yaşam boyu öğrenme sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

8. Etkili iletişim becerilerini kullanır.

9. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

10. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke, yöntem ve araştırma sonuçlarını kullanır.

11. Alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşlarıyla iletişim kurmak için bir yabancı dili kullanır.

12. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.

13. Hemşirelik mesleğini ilgili politikaları izleyerek yasalar doğrultusunda uygular.

14. Profesyonel gelişime katkıda bulunacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak etkinliklerde yer alır.

15. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

16. Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetir.