Yönerge ve Yönetmelikler

Eğitim Öğretim Yönergesi

1. AMAÇ

1.1. Bu Yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

1.2. Bu Yönergede yer almayan konularda, Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

2. KAPSAM

Bu Yönerge, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda yürütülen lisans programının, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu dokümanda geçen;

a) Üniversite: Koç Üniversitesini (KÜ),

b) Hemşirelik Yüksekokulu: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu (KÜHYO),

c) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Direktörlük: Hemşirelik Yüksekokulu Direktörlüğünü,

e) Yüksekokul Kurulu: Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,

f) YüksekokulYönetim Kurulu: Hemşirelik YüksekokuluYönetim Kurulunu,

g) Kayıt ve Kabul Müdürlüğü: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğünü (KKM),

ifade eder.

4. EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Öğrenim Dili

KÜHYO’da öğrenim dili Türkçe’dir

4.2. Akademik Yıl; Akademik Takvim

4.2.1. KÜHYO’da öğrenciler KÜ’nün Akademik Yıl ve Akademik Takvimi’ne bağlıdırlar.

4.2.2. KÜHYO´da, zorunlu alan derslerine ilişkin eğitim yıl esasıyla yürütülür.

4.3. Ders Programları

4.3.1. KÜHYO’da eğitim 4 yıldır.

4.3.2. Öğrencilere hemşirelik eğitimi bütünleşik bir program içinde verilmektedir. Teorik eğitimler Nişantaşı Kampüsü’nde bulunan Hemşirelik Yüksekokulu’nda, saha/klinik uygulamalar ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca uygun görülen, eğitime uygun sağlık kuruluşlarında devam eder.

4.3.3. Zorunlu alan dersleri bloklar halinde yürütülür. Bir blok tamamlandıktan sonra diğer blok başlar.

4.3.4. Bloklar teorik, labaratuvar ve saha/ klinik uygulamaları içerir.

4.3.5. Her bloğun yürütülmesine ilişkin koordinasyon, Direktör tarafından belirlenen bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı tarafından sağlanır.

4.3.6. Blokların içeriği her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir.

4.3.7. Eğitimin 1’nci yılında koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan uygulamalar, 2’nci 3’ncü ve 4’ncü yıllarında ise saha/klinik uygulamaları yer alır.

4.3.8. Her blok içeriği ve süresi doğrultusunda ağırlıklı bir krediye sahiptir.

4.3.9. İlk üç yıdaki bloklar akademik yıl içinde bir kez verilirler.

4.4. Dersten Çekilme, Ders Ekleme/Bırakma, Kayıt Dondurma

4.4.1 Yıl içinde alınan tüm bloklar birer ders olarak değerlendirilir.

4.4.2. KÜHYO öğrencileri blokları verildiği zaman dilimleri içinde almak durumundadırlar.

4.4.3. Birkaç bloğu geçer not ile tamamlayan öğrenci, akademik yılın devamında kayıt dondurur veya geçerli bir rapor ile izin alırsa, bir sonraki yıl eksik kalan bloklarını tamamladıktan sonra yıl sonu genel değerlendirme sınavına girebilir. Öğrencinin geçer not alarak tamamladığı blokları tekrarlayıp tekrarlamayacağına Yüksekokul Kurulu karar verir.

4.5. Saha uygulamaları ve Klinik Uygulamaya Devam Zorunluluğu

Saha ve klinik uygulamalara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin usül ve esaslar KU HYO Labaratuvar ve Klinik Uygulama Yönergesinde yer almaktadır.

5. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

5.1. Ortak Çekirdek, Dil ve Seçmeli Dersler

Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin aldıkları ortak çekirdek, dil ve seçmeli dersler için Üniversite’nin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen Sınav ve Değerlendirme usulleri geçerlidir.

5.2. Zorunlu Alan Dersleri

5.2.1. Öğrenciler her blok tamamlandıktan sonra “blok değerlendirme” sınavına girerler.

5.2.2. Her yılın sonunda ise tüm blokları kapsayan “yıl sonu genel değerlendirme” yapılır.

5.2.3. Blok sınavları ve yıl sonu genel değerlendirme sınavı çoktan seçmeli, yazılı (essay), sözlü, pratik ve ödev gibi bölümlerden oluşabilir.

5.2.4. Sınavların gün ve saatleri Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde Direktör tarafından değiştirilebilir.

5.2.5. Sınava katılmadığı için uygun bir sürede mazeret bildiren ve mazeretini “KÜ Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi”ne uygun olarak delillendiren veya mazereti Direktör tarafından uygun görülen öğrenciler için, Direktör tarafından belirlenen tarihte mazeret sınavı verilir.

5.2.6. Sınava mazeret bildirmeksizin katılmayan veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, mazeret veya bütünleme sınavına girmeye hak kazanamaz ve notu “Başarısız” olarak verilir.

6. ZORUNLU ALAN DERSLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE NOTLAR

6.1. Öğrencinin bir bloktan başarılı olabilmesi için, o bloğa ilişkin saha/klinik uygulamaların gereklerini yerine getirmesi ve blok sonu değerlendirmeden geçer not alması gerekir.

6.2. Blok sonu değerlendirme için blok koordinatörü, her öğrencinin, sınav sonuçlarını ve saha/klinik uygulama performansına ilişkin değerlendirmeleri hazırlar. O blokta görev alan tüm öğretim elemanları Direktörün başkanlığında toplanarak, bu sonuçları değerlendirir. Blok komitesinin görüş ve kanaatlerine göre öğrencilerin “blok notu” belirlenir.

6.3. Blok notuna göre en az %60 başarı gösteren öğrenci “Başarılı (Pass-P)”, gösteremeyen öğrenci ise “Başarısız (Fail-F)” olarak nitelendirilir.

6.4. Yıl içinde en fazla 3 bloktan F alan öğrenci “yıl sonu genel değerlendirme” ye giremez ve yılı tekrarlar.

6.5. Yıl sonu genel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere, tüm blokların içeriğini kapsayan “yıl sonu genel değerlendirme sınavı” yapılır.

6.6. Öğrencilerin yıl sonu genel değerlendirmeden “başarılı” sayılabilmeleri için, geçme notunun en az 60 olması gerekir. Yıl sonu geçme notu, tüm “blok not”larının ortalamasının %60’ı ve “yıl sonu genel değerlendirme” notunun %40’ı toplanarak elde edilir.

6.7. Yıl sonunda tüm notlar KU not sistemine uygun olarak 4’lük sistemde ve harf notu olarak kaydedilir.

6.8. “Başarılı” olarak belirtilen öğrenci tüm bloklara ait krediyi almaya hak kazanır. Tüm blokların kredilerinin toplamı yıl sonu genel değerlendirme dersinin kredisi olarak kaydedilir.

6.9. Yıl tekrar eden öğrencilerin, daha önce geçer not aldıkları blokları tekrar edip etmeyecekleri, dilekçe ile başvurmaları durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

6.10. Yıl sonu genel değerlendirmeden başarısız olan öğrenciler için, akademik takvimde belirlenmiş tarihte bütünleme sınavı yapılır.

7. BAŞARI DENETİMİ

7.1. Her bir yarıyıl sonunda tamamlanmış blokların ve diğer derslerin not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler Vehbi Koç Şeref Öğrencisi (Vehbi Koç Scholar) olarak tanımlanır.

7.2. Şeref Listeleri uygun yerlerde ilan edilir.

7.3. Her bir yarıyıl sonunda tamamlanmış blokların ve diğer derslerin not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler Şeref Listesi’ne girerler. Şeref listeleri uygun yerlerde ilan edilir.

8. MEZUNİYET

Tüm gerekli teorik dersleri, staj ve uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

9. GEÇİCİ MADDE

Bu yönerge, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve sonrasında Hemşirelik Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Laboratuvar ve Klinik Uygulama Yönergesi
1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu lisans laboratuvar ve klinik uygulamalarında, öğrencilerin sorumlulukları ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM
2.1. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri laboratuvar ve klinik uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yapar.
2.2. Öğrenci, Hemşirelik Yüksekokulu’nda derslerin gereği olarak yapılan laboratuvar ve klinik uygulamaları, eğitim ve öğretim programları kapsamında gerçekleştirir.

3. REFERANSLAR
Bu Yönerge, 31 Mart 1995 gün ve 22244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

4. SORUMLULUKLAR
Bu yönergenin uygulatılmasından Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü sorumludur.

5. TANIMLAR
5.1. Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.

5.1.1 Klinik Dersler: Hemşirelik Teknikleri ve Metodları I ve II, Genel Sağlık, Erişkin Sağlığı I ve II, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı, Yoğun Bakım Hemşireliği ve Hemşirelikte Liderlik, Yaz Stajı I ve II.
5.1.2 Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet sunan sağlık kuruluşları ile ev, okul, işyeri gibi alanlardır.
5.1.3 Klinik Uygulama: Klinik dersler kapsamında yer alan kuramsal konular ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya hemşirelikte beceri kazandırmaya yönelik eğitimdir.
5.1.4 Laboratuvar Uygulaması: Kimya, Bilgisayar, Fizyoloji, Anatomi, Hemşirelik Teknikleri ve Metodları I ve II, Genel Sağlık dersleri kapsamında laboratuvar ortamında yapılan eğitimdir.
5.1.5 Klinik Gün: Klinik uygulaması olan dersler (Hemşirelik Teknikleri ve Metodları I ve II, Genel Sağlık, Erişkin Sağlığı I ve II, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı, Yoğun Bakım Hemşireliği ve Hemşirelikte Liderlik) kapsamında bir klinik gün 4 ya da 8 saatlik uygulama olarak tanımlanır.
5.1.6 Yaz Stajı: Eğitimde 4. ve 6. yarıyılın bitimini takiben yaz döneminde yapılan, 15 iş günü süreli klinik uygulamalardır. Yaz stajları kesintisizdir ve bölünemez.
5.1.7 Ders Sorumlusu: Dersin sorumlu öğretim elemanıdır. Ders sorumlusu kuramsal, laboratuvar ve klinik eğitim ve öğretimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Ders Yürütme Kurulu’nun başkanlığını yürütür.
5.1.8 Ders Yürütme Kurulu: Dersin sorumlu öğretim elemanı ile laboratuvar ve klinik eğitime katılan diğer tüm öğretim elemanlarından oluşan kuruldur.
5.1.9 Yüksekokul Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu’dur.
5.1.10. Erken Uyarı Formu: Derste yeterli akademik gelişimi gösterememiş öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve akademik gelişimlerini tamamlamalarında destek olunması amacıyla kullanılan formdur.
5.11. İnvaziv İşlem: Hastanın deri bütünlüğünü bozan (damar yolu açma, intramusküler enjeksiyon yapma gibi) ya da hastanın vücut boşluklarına girilerek yapılan (nazogastrik tüp, üriner kateter takma gibi) uygulamalardır.

6. TEMEL PRENSİPLER
YÖNTEM
LABORATUVAR ve KLİNİK UYGULAMA KURALLARI
6.1. Öğrenci;
6.1.1. Uygulama alanına çıkmadan önce “Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Klinik Uygulamada Uyulması Gereken Mesleki Davranış Kuralları” formunu imzalar.
6.1.2. Ders kapsamında yer alan laboratuvar ve klinik çalışmalara ilgili öğretim elemanlarının rehberliğinde aktif olarak katılır ve sorumluluk alır.
6.1.3. Ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının kendisinden istediği görevleri zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz yapar.
6.1.4. Ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından istenilen klinik alan ve laboratuvara ilişkin formları, raporları veya ödevleri istenilen zamanda, eksiksiz teslim eder. Verilen ödevlerin zamanında getirilmemesi durumunda kabul edilip edilmeyeceği ilgili öğretim elemanının kararına bağlıdır.
6.1.5. Ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının kendisinden istediği bireysel araç-gereçleri (stetoskop, ışık kalemi, kalem, not defteri gibi) daima yanında bulundurur.
6.1.6. Ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından, laboratuvar ve klinik alanın durumuna göre belirlenecek zaman planlamasına uymakla yükümlüdür.
6.1.7. Laboratuvar ve klinik uygulamalar, ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının belirlediği tarih ve saatler arasında yapılır. Tarih ve saat değişiklikleri ilgili öğretim elemanları tarafından uygulama öncesinde öğrencilere duyurulur. Öğrenci, planlanan tarih ve saatler dışında uygulama alanında bulunamaz.
6.1.8. Ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının iznini almaksızın uygulama alanından ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemez.
6.1.9. Uygulama alanındaki grev, iş bırakma, işi yavaşlatma gibi eylem ve faaliyetlere katılamaz, bunları destekleyemez veya propagandasını yapamaz; herhangi bir siyasi ya da ideolojik faaliyette bulunamaz.
6.1.10. Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında eğitimcileri, arkadaşları, tüm sağlık ekibi üyeleri, hasta ve hasta yakınları ile uygun, uyumlu, saygılı bir iletişim kurar ve sürdürür.
6.1.11. Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından uyarıda bulunulur; öğrencinin davranışı değişmediği durumda uygulama alanını terk etmesi istenir ve o gün öğrenci uygulama yapmamış kabul edilir.
6.1.12. Laboratuvar ve klinik uygulamalarda başarısız olduğu gözlenen öğrenciye ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından “Erken Uyarı Formu” verilir.
Klinik uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanının/klinik hemşiresinin izni ve denetimi olmaksızın herhangi bir invaziv işlem yapamaz.
6.1.13. Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar ya da sessiz konuma getirir.
6.1.14. Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve paylaşamaz.
6.2 Kopya çekmek
Laboratuvar ve klinik uygulamalarda kopya çektiği veya verdiği ya da kopya çekmeye veya vermeye yeltendiği tespit edilen, kaynak belirtmeksizin alıntı yaptığı ya da uydurma/kurgu bilgilerle ödev hazırladığı belirlenen öğrenci, “uygulamanın o bölümünden F notu alır ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
6.3. Devam Zorunluluğu
Laboratuvar eğitiminde:
6.3.1. Laboratuvar uygulamalarının tamamına katılmak zorundadır. Ancak, geçerli bir nedenle ve ilgili öğretim elemanının onayı ile en fazla iki laboratuvar günü devamsızlık yapabilir. Devamsızlığı belirlenen süreyi aşmış olan öğrenci o derste devamsızlıktan kalır ve dersin final sınavına giremez. Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilerin durumu ile ilgili son kararı “Yüksekokul Yönetim Kurulu” verir.
6.3.2. Devamsızlık (iki laboratuvar günü) nedeni ile katılamadığı laboratuvar uygulamalarını tamamlamak zorundadır. Eksik kaldığı veya yetersiz olduğu laboratuvar uygulamalarını takip etmek ve tamamlamak için ilgili öğretim elemanı ile birlikte plan yapmak ve plana uymak öğrencinin sorumluluğudur.
6.3.3. Laboratuvar uygulamasına gelemeyeceğini uygulama öncesi ilgili öğretim elemanına bildirmek öğrencinin sorumluluğudur.
6.3.4. Laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin aldığı sağlık raporunun kabulünde, “Koç Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Yönergesi” esas alınır.
6.4. Klinik eğitimde;
6.4.1. Klinik uygulamalara belirlenen gün ve saatlerde katılmak zorundadır.
6.4.2. Klinik derslerin uygulamasında devamsızlık süresi en fazla uygulamanın %15’idir.
6.4.3. Devamsızlığı belirlenen süreyi aşmış olan öğrenci o derste devamsızlıktan kalır ve dersin final sınavına giremez. Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilerin durumu ile ilgili son kararı “Yüksekokul Yönetim Kurulu” verir.
6.4.4. Klinik uygulamaya gelemeyeceğini uygulama öncesi ilgili öğretim elemanına bildirmek öğrencinin sorumluluğudur.
6.4.5. Kliniğe geçerli bir mazereti olmaksızın 15 dakikadan fazla geç gelen öğrenci o gün kliniğe alınmaz ve o gün için klinik uygulama yapmamış kabul edilir.
6.4.6. Klinik uygulamaları sırasında öğrencinin aldığı sağlık raporunun kabulünde, “Koç Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Yönergesi” esas alınır.

6.5. Kılık-Kıyafet
Laboratuvar ve klinik uygulama alanında;
6.5.1. Öğrencilerin, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Klinik Uygulama alanlarında Koç Üniversitesi’nin belirlediği, diğer uygulama alanlarında ise çalıştığı uygulama alanının (örneğin servisler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, vb.) gerektirdiği özel giyinme biçimine uymaları esastır.
6.5.2. Öğrenciler, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin belirlediği kurallara uymak zorundadırlar.
6.5.3. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde öğrenciler kimlik kartlarını takmak ile yükümlüdürler.

6.6. Laboratuvar ve Klinik Uygulama Alanında Araç-Gereç Kullanımı
6.6.1. Her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterir.
6.6.2. Klinik alana götürülecek araç-gereçleri hazırlar, klinik alana taşınmasını, korunmasını sağlar; temiz, eksiksiz ve sağlam şekilde geriye getirip ilgili öğretim elemanına teslim eder.
6.6.3. Araç-gereçlerin zarar görmesi ya da kaybolmasına neden olduğu durumlarda zararı karşılar.

6.7. Değerlendirme
Laboratuvar ve klinik uygulamanın değerlendirmesi;
6.7.1. Laboratuvar uygulamalarının geçme notuna etkisi dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve “Ders Tanıtım Formu”nda belirtilir.
6.7.2. Klinik derslerde uygulamaların geçme notuna etkisi %50’dir. Öğrencinin klinik uygulamada başarılı olabilmesi ve final sınavına girebilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gereklidir. Klinik uygulamanın değerlendirme kriterleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir ve “Ders Tanıtım Formu”nda belirtilir.

7. ULAŞIM
7.1. Klinik alana giden servis araçlarının güzergahı ve saatleri ders sorumlusu ve okul yönetimi tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.
7.2. Servis araçları geç kalan öğrencileri beklemez; herhangi bir nedenle araç durdurulamaz ve güzergâhı değiştirilemez.
7.3. Ulaşımını kendi olanaklarıyla sağlayan öğrenci bu durumu ilgili öğretim elemanına önceden haber verir.

8. KAYITLAR
Laboratuvar ve klinik uygulamalar süresince öğrenciler yaptıkları çalışmaları laboratuvar ve klinik uygulama formlarında tutarlar.

9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Hemşirelik Yüksekokulu Direktörlüğü’ne aittir.

Entegre Müfredat Laboratuvar ve Klinik Saha Uygulama Yönergesi

1. AMAÇ
Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu lisans programında yer alan derslerin laboratuvar ve klinik uygulamalarında, öğrencilerin sorumlulukları ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM
2.1. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri laboratuvar ve klinik uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yapar.
2.2. Öğrenci, Hemşirelik Yüksekokulu’nda derslerin gereği olarak yapılan laboratuvar ve klinik uygulamaları, eğitim ve öğretim programları kapsamında gerçekleştirir.

3. REFERANSLAR
Bu Yönerge, 31 Mart 1995 gün ve 22244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

4. SORUMLULUKLAR
Bu yönergenin uygulatılmasından Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü sorumludur.

5. TANIMLAR
5.1. Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.
5.1.1. Alan Dersleri: Hemşirelik Yüksekokulu Müfredatında yer alan zorunlu alan dersleridir.
5.1.2. Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet sunan sağlık kuruluşları ile ev, okul, işyeri gibi alanlardır.
5.1.3. Klinik Uygulama: Zorunlu alan dersleri kapsamında yer alan kuramsal konular ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya hemşirelikte beceri kazandırmaya yönelik eğitimdir.
5.1.4. Laboratuvar Uygulaması: Seçmeli, zorunlu çekirdek ve zorunlu alan dersleri kapsamında laboratuvar ortamında yapılan eğitimdir.
5.1.5. Blok Koordinatörü: Bloğun teorik içeriğinin, ders, laboratuvar ve klinik/saha eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi, blok sınavının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini koordine etmekten sorumludur. Blok koordinatörü aynı zamanda öğrencilerin ders, klinik/saha eğitimi ve laboratuvarlara devam durumlarının kayıtlarını da tutar.
5.1.6. Blok Koordinatör Yardımcısı: Blok Koordinatörüne görevlerini yerine getirmede yardımcı olmaktan sorumlu kişidir.
5.1.7. Blok Yürütme Kurulu: Blokta yer alan, blok derslerini ve uygulamalarını yürüten öğretim elemanlarından oluşan kuruldur.
5.1.8. Yüksekokul Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu’dur.
5.1.9. Erken Uyarı Formu: Derste yeterli akademik gelişimi gösterememiş öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve akademik gelişimlerini tamamlamalarında destek olunması amacıyla kullanılan formdur.
5.1.10. İnvaziv İşlem: Hastanın deri bütünlüğünü bozan (damar yolu açma, intramüsküler enjeksiyon yapma gibi) ya da hastanın vücut boşluklarına girilerek yapılan (nazogastrik tüp, üriner kateter takma gibi) uygulamalardır.

6. YÖNTEM
LABORATUVAR ve KLİNİK UYGULAMA KURALLARI

6.1. Öğrenci;
6.1.1. Uygulama alanına çıkmadan önce “Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Klinik Uygulamada Uyulması Gereken Mesleki Davranış Kuralları” formunu imzalar.
6.1.2. Blok kapsamında yer alan laboratuvar ve klinik çalışmalara ilgili öğretim elemanlarının rehberliğinde aktif olarak katılır ve sorumluluk alır.
6.1.3. Blok yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının kendisinden istediği görevleri zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz yapar.
6.1.4. Blok yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından istenilen klinik alan ve laboratuvara ilişkin formları, raporları veya ödevleri istenilen zamanda, eksiksiz teslim eder. Verilen ödevlerin zamanında getirilmemesi durumunda kabul edilip edilmeyeceği ilgili öğretim elemanının kararına bağlıdır.
6.1.5. Blok yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının kendisinden istediği bireysel araç-gereçleri (steteskop, ışık kalemi, kalem, not defteri gibi) daima yanında bulundurur.
6.1.6. Blok yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından, laboratuvar ve klinik alanın durumuna göre belirlenecek zaman planlamasına uymakla yükümlüdür.
6.1.7. Laboratuvar ve klinik/saha uygulamaları, her akademik yılın başında yayımlanan eğitim-öğretim programında belirlenmiş tarih ve saatlerde yapılır. Zorunlu haller dışında tarih ve saat değişiği yapılamaz. Böyle bir durum olduğunda blok koordinatörü tarafından uygulama öncesinde öğrencilere duyurulur. Öğrenci, planlanan tarih ve saatler dışında uygulama alanında bulunamaz.
6.1.8. Blok yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanlarının iznini almaksızın uygulama alanından ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemez.
6.1.9. Uygulama alanındaki grev, iş bırakma, işi yavaşlatma gibi eylem ve faaliyetlere katılamaz, bunları destekleyemez veya propagandasını yapamaz; herhangi bir siyasi ya da ideolojik faaliyette bulunamaz.
6.1.10. Uygulama alanlarında eğitimcileri, arkadaşları, tüm sağlık ekibi üyeleri, hasta ve hasta yakınları ile uygun, uyumlu, saygılı bir iletişim kurar ve sürdürür.
6.1.11. Uygulama alanlarında uygun davranış sergilemeyen öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından uyarıda bulunulur; öğrencinin davranışı değişmediği durumda uygulama alanını terk etmesi istenir ve o gün öğrenci uygulama yapmamış kabul edilir.
6.1.12. Laboratuvar ve klinik uygulamalarda başarısız olduğu gözlenen öğrenciye ders yürütme kurulunda yer alan öğretim elemanları tarafından “Erken Uyarı Formu” verilir.
6.1.13. Uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanının/klinik hemşiresinin izni ve denetimi olmaksızın herhangi bir invaziv işlem yapamaz.
6.1.14. Uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar ya da sessiz konuma getirir.
6.1.15. Uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve paylaşamaz.

6.2. Kopya çekmek
Laboratuvar ve klinik uygulamalarda kopya çektiği veya verdiği ya da kopya çekmeye veya vermeye yeltendiği tespit edilen, kaynak belirtmeksizin alıntı yaptığı ya da uydurma/kurgu bilgilerle ödev hazırladığı belirlenen öğrenci, “uygulamanın o bölümünden F notu alır ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

6.3. Devam Zorunluluğu
6.3.1. Öğrenci uygulamaların tamamına katılmak zorundadır. Ancak, geçerli bir nedenle ve ilgili öğretim elemanının onayı ile en fazla o blok içinde yer alan toplam uygulama saatinin %10’u kadar devamsızlık yapabilir. Devamsızlığı belirlenen süreyi aşmış olan öğrenci o blokta devamsızlıktan kalır ve blok sınavına giremez. Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilerin durumu ile ilgili son kararı “Yüksekokul Yönetim Kurulu” verir.
6.3.2. Uygulamaya gelemeyeceğini uygulama öncesi ilgili öğretim elemanına bildirmek öğrencinin sorumluluğudur
6.3.3. Uygulamalar sırasında öğrencinin aldığı sağlık raporunun kabulünde, “Koç Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Yönergesi” esas alınır.

6.4. Kılık-Kıyafet
6.4.1. Öğrencilerin, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Klinik Uygulama alanlarında Koç Üniversitesi’nin belirlediği, diğer uygulama alanlarında ise çalıştığı uygulama alanının (örneğin servisler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, vb.) gerektirdiği özel giyinme biçimine uymaları esastır.
6.4.2. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde öğrenciler kimlik kartlarını takmak ile yükümlüdürler.
6.4.3. Öğrencilerin, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Klinik Uygulama alanlarında Koç Üniversitesi’nin belirlediği, diğer uygulama alanlarında ise çalıştığı uygulama alanının (örneğin servisler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, vb.) gerektirdiği özel giyinme biçimine uymaları esastır.
6.4.4. Öğrenciler, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin belirlediği kurallara uymak zorundadırlar.

6.5. Uygulama Alanlarında Araç-Gereç Kullanımı;
6.5.1. Her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterir.
6.5.2. Uygulama alanına götürülecek araç-gereçleri hazırlar, klinik alana taşınmasını, korunmasını sağlar; temiz, eksiksiz ve sağlam şekilde geriye getirip ilgili öğretim elemanına teslim eder.
6.5.3. Araç-gereçlerin zarar görmesi ya da kaybolmasına neden olduğu durumlarda zararı karşılar.

6.6. Değerlendirme
6.6.1. Laboratuvar /Saha ve Klinik Uygulamanın değerlendirmesi;
6.6.1.1. Uygulamanın geçme notuna etkisi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesinde belirtildiği şekildedir.

6.7. Ulaşım
6.7.1. Uygulama alanına giden servis araçlarının güzergahı ve saatleri blok koordinatörü ve okul yönetimi tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.
6.7.2. Servis araçları geç kalan öğrencileri beklemez; herhangi bir nedenle araç durdurulamaz ve güzergâhı değiştirilemez.
6.7.3. Ulaşımını kendi olanaklarıyla sağlayan öğrenci bu durumu ilgili öğretim elemanına önceden haber verir.

7. GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Hemşirelik Yüksekokulu Direktörlüğü’ne aittir. Gözden geçirme her yıl Haziran ayında yapılır.

Koç Üniversitesi Yurt Yönergesi