1. AMAÇ

1.1. Bu Yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
1.2. Bu Yönergede yer almayan konularda, Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

2. KAPSAM

Bu Yönerge, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda yürütülen lisans programının, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu dokümanda geçen;

a) Üniversite: Koç Üniversitesini (KÜ),
b) Hemşirelik Yüksekokulu: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu (KÜHYO),
c) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Direktörlük: Hemşirelik Yüksekokulu Direktörlüğünü,
e) Yüksekokul Kurulu: Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
f) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
g) Kayıt ve Kabul Müdürlüğü: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğünü (KKM), ifade eder.

4. EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Öğrenim Dili
KÜHYO’da öğrenim dili Türkçedir.
4.2. Akademik Yıl; Akademik Takvim
4.2.1. KÜHYO’da öğrenciler KÜ’nün Akademik Yıl ve Akademik Takvimi’ne bağlıdırlar.
4.2.2. KÜHYO´da, zorunlu alan derslerine ilişkin eğitim yıl esasıyla yürütülür.
4.3. Ders Programları
4.3.1. KÜHYO’da eğitim 4 yıldır.
4.3.2. Öğrencilere hemşirelik eğitimi bütünleşik bir program içinde verilmektedir. Teorik eğitimler Nişantaşı Kampüsü’nde bulunan Hemşirelik Yüksekokulu’nda, saha/klinik uygulamalar ise, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca uygun görülen, eğitime uygun sağlık kuruluşlarında devam eder.
4.3.3. Zorunlu alan dersleri bloklar halinde yürütülür. Bir blok tamamlandıktan sonra diğer blok başlar.
4.3.4. Bloklar teorik, laboratuvar ve saha/ klinik uygulamaları içerir.
4.3.5. Her bloğun yürütülmesine ilişkin koordinasyon, Direktör tarafından belirlenen bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı tarafından sağlanır.
4.3.6. Blokların içeriği her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir.
4.3.7. Eğitimin 1’nci yılında koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan uygulamalar, 2’nci 3’ncü ve 4’ncü yıllarında ise saha/klinik uygulamaları yer alır.
4.3.8. Her blok içeriği ve süresi doğrultusunda ağırlıklı bir krediye sahiptir.
4.3.9. İlk üç yıldaki bloklar akademik yıl içinde bir kez verilirler.
4.4. Dersten Çekilme, Ders Ekleme/Bırakma, Kayıt Dondurma
4.4.1 Yıl içinde alınan tüm bloklar birer ders olarak değerlendirilir.
4.4.2. KÜHYO öğrencileri blokları verildiği zaman dilimleri içinde almak durumundadırlar.
4.4.3. Birkaç bloğu geçer not ile tamamlayan öğrenci, akademik yılın devamında kayıt dondurur veya geçerli bir rapor ile izin alırsa, bir sonraki yıl eksik kalan bloklarını tamamladıktan sonra yılsonu genel değerlendirme sınavına girebilir. Öğrencinin geçer not alarak tamamladığı blokları tekrarlayıp tekrarlamayacağına Yüksekokul Kurulu karar verir.
4.5. Saha uygulamaları ve Klinik Uygulamaya Devam Zorunluluğu
Saha ve klinik uygulamalara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KU HYO Laboratuvar ve Klinik Uygulama Yönergesinde yer almaktadır.

5. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

5.1. Ortak Çekirdek, Dil ve Seçmeli Dersler
Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin aldıkları ortak çekirdek, dil ve seçmeli dersler için Üniversite’nin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen Sınav ve Değerlendirme usulleri geçerlidir.
5.2. Zorunlu Alan Dersleri
5.2.1. Öğrenciler her blok tamamlandıktan sonra “blok değerlendirme” sınavına girerler.
5.2.2. Her yılın sonunda ise tüm blokları kapsayan “yılsonu genel değerlendirme” yapılır.
5.2.3. Blok sınavları ve yılsonu genel değerlendirme sınavı çoktan seçmeli, yazılı (essay), sözlü, pratik ve ödev gibi bölümlerden oluşabilir.
5.2.4. Sınavların gün ve saatleri Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde Direktör tarafından değiştirilebilir.
5.2.5. Sınava katılmadığı için uygun bir sürede mazeret bildiren ve mazeretini “KÜ Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi”ne uygun olarak delillendiren veya mazereti Direktör tarafından uygun görülen öğrenciler için, Direktör tarafından belirlenen tarihte mazeret sınavı verilir.
5.2.6. Sınava mazeret bildirmeksizin katılmayan veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, mazeret veya bütünleme sınavına girmeye hak kazanamaz ve notu “Başarısız” olarak verilir.

6. ZORUNLU ALAN DERSLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE NOTLAR

6.1. Öğrencinin bir bloktan başarılı olabilmesi için, o bloğa ilişkin saha/klinik uygulamaların gereklerini yerine getirmesi ve blok sonu değerlendirmeden geçer not alması gerekir.
6.2. Blok sonu değerlendirme için blok koordinatörü, her öğrencinin, sınav sonuçlarını ve saha/klinik uygulama performansına ilişkin değerlendirmeleri hazırlar. O blokta görev alan tüm öğretim elemanları Direktörün başkanlığında toplanarak, bu sonuçları değerlendirir. Blok komitesinin görüş ve kanaatlerine göre öğrencilerin “blok notu” belirlenir.
6.3. Blok notuna göre en az %60 başarı gösteren öğrenci “Başarılı (Pass-P)”, gösteremeyen öğrenci ise “Başarısız (Fail-F)” olarak nitelendirilir.
6.4. Yıl içinde en fazla 3 bloktan F alan öğrenci “yılsonu genel değerlendirme” ye giremez ve yılı tekrarlar.
6.5. Yılsonu genel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere, tüm blokların içeriğini kapsayan “yılsonu genel değerlendirme sınavı” yapılır.
6.6. Öğrencilerin yılsonu genel değerlendirmeden “başarılı” sayılabilmeleri için, geçme notunun en az 60 olması gerekir. Yılsonu geçme notu, tüm “blok notlarının” ortalamasının %60’ı ve “yılsonu genel değerlendirme” notunun %40’ı toplanarak elde edilir.
6.7. Yılsonunda tüm notlar KU not sistemine uygun olarak 4’lük sistemde ve harf notu olarak kaydedilir.
6.8. “Başarılı” olarak belirtilen öğrenci tüm bloklara ait krediyi almaya hak kazanır. Tüm blokların kredilerinin toplamı yılsonu genel değerlendirme dersinin kredisi olarak kaydedilir.
6.9. Yıl tekrar eden öğrencilerin, daha önce geçer not aldıkları blokları tekrar edip etmeyecekleri, dilekçe ile başvurmaları durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.
6.10. Yılsonu genel değerlendirmeden başarısız olan öğrenciler için, akademik takvimde belirlenmiş tarihte bütünleme sınavı yapılır.

7. BAŞARI DENETİMİ

7.1. Her bir yarıyıl sonunda tamamlanmış blokların ve diğer derslerin not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler Vehbi Koç Şeref Öğrencisi (Vehbi Koç Scholar) olarak tanımlanır.
7.2. Şeref Listeleri uygun yerlerde ilan edilir.
7.3. Her bir yarıyıl sonunda tamamlanmış blokların ve diğer derslerin not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler Şeref Listesi’ne girerler. Şeref listeleri uygun yerlerde ilan edilir.

8. MEZUNİYET

Tüm gerekli teorik dersleri, staj ve uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

9. GEÇİCİ MADDE

Bu yönerge, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve sonrasında Hemşirelik Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.