Felsefemiz

Hemşirelik eğitimi; günlük yaşam içinde insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişime duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini karşılayan, bakımı planlayan, uygulayabilen ve değerlendirebilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında yer alabilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak görev alırken mesleki etik ilkeler doğrultusunda çalışan profesyonel hemşireler yetiştirmeyi amaçlamalıdır.

Bu doğrultuda KUSON;   hümanistik eğitim yaklaşımıyla, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, lider özellikleri olan, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde araştırmacı ve sorgulayıcı profesyonel meslek üyelerini yetiştirme hedefindedir. Fakültemizin eğitim kadrosu, güçlü, dinamik, araştırmacı ve her biri alanında tanınmış kişilerden oluşmaktadır.

Biz, her insanın doğası itibariyle biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi yönden bir bütün olduğuna; yaşamını, sağlığını, refahını sürdürmesi için aile ve toplum ile de bir bütün olması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık, iyi olma ve fonksiyonlarını en üst düzeyde yerine getirebilme durumudur. Biz, kişinin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve hastalık durumunda önceki sağlığına kavuşması için bakım verilmesi ve destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Hemşirelik, bakım verme, bakımı yönetme ve kişilerin kendi kendine bakım becerilerini geliştirmesine yardım etme yoluyla bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan kişilerarası bir bakım ilişkisidir. Çevre, insanların iyi olma durumlarını olumlu veya olumsuz olarak etkileyen dışarıdaki durum ve koşulların bütünüdür.  Her bir bireyin gelişmesini etkileyen fiziksel, biyolojik, ailesel ve sosyokültürel sistemleri içermektedir. Hümanistik yaklaşım, fiziksel sağlığa ek olarak zihinsel ve duygusal sağlığı da geliştirmeye yardımcı olur. Bu hemşirelik felsefemiz doğrultusunda müfredatımızın temel kavramlarını da  insan, sağlık, hemşirelik, çevre ve hümanizm kavramları oluşturmuştur.