Laboratuvar ve Klinik Uygulama Yönergesi

Hukuki Dayanak

Bu Yönerge, 27.03.2017 tarihinde yenilenen “Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans programında yer alan derslerin laboratuvar ve klinik uygulamalarında, öğrencilerin sorumlulukları ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri laboratuvar ve klinik uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yapar.

Öğrenci, Hemşirelik Fakültesi’ndeki derslerin gereği olarak yapılan laboratuvar ve klinik uygulamaları, eğitim ve öğretim programları kapsamında gerçekleştirir.

Tanımlar

Bu yönergede geçen;

Fakülte Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,

Öğretim Elemanı: Dersin sorumlu öğretim elemanını,

Klinik Rehber Hemşire: Uygulama alanında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, mesleki gelişimi destekleyen, standartlara uygun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan hemşireyi,

Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini beceriye dönüştürebileceği; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar ile ev, okul, işyeri gibi alanları,

Klinik Uygulama: NURS 205: Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları, NURS 208: Hemşirelik Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları, NURS 305: Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın, NURS 306: Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı, NURS 210: Yaz Dönemi Uygulaması, NURS 310: Yaz Dönemi Uygulaması, NURS 312: Yaz Dönemi Uygulaması, NURS 401: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, NURS 402: İntörn Uygulaması dersleri kapsamında yer alan uygulamayı,

Laboratuvar Uygulaması: NURS 102: Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi, NURS 201: Sağlığın Değerlendirilmesi, NURS 202: Hastalıkların Mekanizması, NURS 205: Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları, NURS 207: Terapötik İletişim, NURS 208: Hemşirelik Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları, NURS 305: Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın, NURS 306: Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı dersleri kapsamında beceri ve simülasyon laboratuvarında yapılan uygulamaları,

Erken Uyarı Formu: Derste yeterli akademik gelişimi gösterememiş öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve akademik gelişimlerini tamamlamalarına destek olunması amacıyla kullanılan formu,

Akademik Danışman: Koç Üniversitesi tarafından öğrenciye atanan öğretim elemanını, İnvaziv İşlem: Hastanın deri bütünlüğünü bozan (damar yolu açma, intramüsküler enjeksiyon yapma vb.) ya da hastanın vücut boşluklarına girilerek yapılan (nazogastrik tüp, üriner kateter takma vb.) uygulamaları ifade eder.

Laboratuvar ve Klinik Uygulama Kuralları

Öğrenci;

a) Laboratuvar ve/veya klinik uygulamalı derslerin ön koşullarını karşılamalıdır. Ön koşullar ile ilgili alınacak kararlarda “Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” Madde 11/5. fıkra geçerlidir.

b) “Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Klinik ve Laboratuvar Uygulama Prosedürü”ne uyar.

c) Uygulama alanına çıkmadan önce “Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Klinik Uygulamada Uyulması Gereken Mesleki Davranış Kuralları Formu” ve “Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Laboratuvarda Uyulması Gereken Davranış Kuralları Sözleşmesi”ni imzalar.

d) Uygulamanın yapılacağı kurum tarafından talep edilen ilgili belgeleri (nüfus cüzdanı, aşı belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası vb.) uygulamaya başlamadan önce ilgili kuruma teslim etmek üzere hazırlar.

e) Laboratuvar ve klinik uygulamaları, öğretim elemanının duyurduğu tarih ve saatler arasında yapar.

f) Uygulama yapılan kurumun politika, prosedür ve talimatlarına uygun davranır.

g) Madde 12’de belirtilen hususlara uymak koşuluyla, çalıştığı uygulama alanının gerektirdiği giyinme biçimine (bone, galoş, maske vb.) uyar.

h) Laboratuvar ve klinik uygulama için gerekli olan bilgi ve beceriye ilişkin öğretim elemanı/klinik rehber hemşire tarafından talep edilen ön hazırlıkları yapar.

i) Öğretim elemanının kendisinden istediği kişisel araç-gereçleri (beceri kontrol çizelgesi, stetoskop, ışık kalemi, kalem, not defteri, vb.) ve kaynakları (kitap, makale vb.) yanında bulundurur.

j) Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında eğitimcileri, arkadaşları, tüm sağlık ekibi üyeleri, hasta ve hasta yakınları ile profesyonel bir iletişim kurar ve sürdürür.

k) Uygulama sırasında öğretim elemanının/klinik rehber hemşirenin kendisinden istediği görevleri zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz yapar.

l) Klinik uygulama alanlarında öğretim elemanının/klinik hemşiresinin izni olmadan herhangi bir invaziv işlem yapmaz.

m) Laboratuvar ve klinik uygulamalar sırasında meydana gelen herhangi bir kaza durumunda öğretim elemanını bilgilendirir ve “Koç Üniversitesi Kaza ve Meslek Hastalığı Raporlama ve Araştırma Kayıt Formu” nu öğretim elemanı ile doldurur.

n) Laboratuvara yiyecek ve içecek ile girmez.

o) Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında cep telefonlarını kapalı tutar veya sessiz konuma getirir.

p) Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekimi, ses ve görüntü kaydı almaz, yayınlamaz, paylaşmaz. Uygulama yapılan kurum, kurum çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile ilgili verilerin gizliliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunmaz.

r) Öğretim elemanının/klinik rehber hemşirenin iznini almaksızın uygulama alanından/ laboratuvardan ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemez.

s) Öğretim elemanı tarafından istenilen klinik alan ve laboratuvara ilişkin formları, raporları veya ödevleri istenilen zamanda eksiksiz teslim eder. Gecikme durumunda kabul edilip edilmeyeceği öğretim elemanının kararına bağlıdır.

t) Laboratuvar ve klinik uygulamalar sırasında sağlık sorunları nedeniyle uygulamaya katılamayacağı durumlarda aldığı sağlık raporununun rapor süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde hafta içi mesai saatlerinde, aslını elden veya taranmış kopyasını elektronik olarak (healthcenter@ku.edu.tr) Koç Üniversitesi Sağlık Merkezine teslim etmek zorundadır. Belirtilen süre içinde elektronik olarak iletilen raporların aslının da rapor süresi bitim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde Sağlık Merkezi’ne ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde rapor işleme konulmaz. Sağlık raporunun kabulü, “Koç Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi” esas alınarak yapılır.

Laboratuvar ve klinik uygulamalarda kopya çektiği veya verdiği ya da kopya çekmeye veya vermeye yeltendiği, ödevlerinde kaynak belirtmeden alıntı yaptığı belirlenen öğrenci için, “Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” Madde 24’te belirtilen esaslar uygulanır.

Laboratuvar ve klinik eğitiminde öğrenci;

a) Uygulamalarının tamamına, belirlenen gün ve saatlerde katılmak zorundadır.

b) Eksik kalan uygulamalarını takip etmek ve tamamlamak için ilgili öğretim elemanı ile birlikte plan yapmak ve plana uymakla yükümlüdür.

c) Geçerli bir nedeni olmak koşulu ile ilgili dersin toplam uygulama saatinin en fazla %15’i kadar devamsızlık yapılması durumunda öğretim elemanının belirlediği gün ve saatte devamsızlık telafi edilir. Devamsızlığın %15’i aşması halinde öğrencilerin durumu ile ilgili son kararı “Fakülte Yönetim Kurulu” verir.

Öğrenci;

a) Her türlü araç ve gerecin dikkatli bir şekilde kullanılmasına özen gösterir.

b) Klinik alanda kullanılmak üzere laboratuvardan alınan araç-gereçleri (stetoskop, koruyucu gözlük, eğitim maketi vb.), kullandıktan sonra temiz, eksiksiz ve sağlam şekilde laboratuvar sorumlusuna teslim eder.

c) Araç-gereçlerin zarar görmesi ya da kaybolması durumunda zararı karşılar.

d) Uygulamalar sonrası laboratuvarı temiz ve düzenli bırakır.

a) Laboratuvar ve klinik uygulamanın değerlendirmesi; ders programında tanımlandığı şekilde yapılır.

b) Laboratuvar ve klinik uygulamalarda belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşamadığı saptanan öğrenciye, dersin öğretim elemanı tarafından, en geç uygulama süresinin %50’si tamamlandığında “Erken Uyarı Formu” verilir ve akademik danışmanı bilgilendirilir.

a) Klinik uygulama alanına ulaşım için ilgili idari birim tarafından planlanmış servis araçlarının güzergahına ve saatine uyar.

b) Klinik uygulama alanına kendi olanaklarıyla gelmeyi planlayan öğrenci bu durumu idari işler sorumlusuna önceden haber verir.

Klinik uygulama sırasında öğrenciler;

a) Hemşirelik Fakültesi tarafından belirlenen forma düzenine uyar.

b) Öğrenci kimlik kartını görünür şekilde takar.

c) Aile sağlığı merkezleri, okullar, ev ziyaretleri gibi saha uygulamalarında beyaz önlük giyer.

Laboratuvar uygulaması sırasında öğrenciler;

a) Beceri laboratuvarında yapılan uygulamalarda beyaz önlük giyer.

b) Simülasyon laboratuvarında yapılan uygulamalarda öğrenci hemşire formasını giyer.

Yaptırımlar

  • Yönergede belirtilen davranışlara uymayan öğrenci laboratuvar ve klinik uygulamada başarısızlık ve disiplin cezası ile karşılaşabilir.

Yürürlük

  • Bu yönerge Koç Üniversitesi Akademik Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.(1 Ekim 2018 tarihinde Koç Üniversitesi Akademik Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.)

Yürütme

Bu yönerge; Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.