Ders Tanımları

Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik felsefesi, hemşirelik kavram (insan, sağlık-hastalık, hemşirelik, çevre), kuram ve modelleri, sağlık sistemi, hemşirenin rol ve sorumlukları, profesyonelleşme, mesleki değerler ve etik kodlar.

Kredi: 3

İnsan yapısının ve normal fonksiyonlarının temel prensipleri ve temel ilişkileri; her bir beden bölgesinin ana yapısı, anatomik terimleri, organların önemli anatomik yerleri ve topografik ilişkileri, her bir organın ve organ sistemlerinin temel işlevleri, genel anatomik özellikler ve beden sistemlerinin yapıları ve işlevleri ile ilişkisi, temel fizyolojik ve biyomekanik kavramlar, anatomik bilginin hemşirelik uygulamasına nasıl uygulanabileceğinin pratik örnekleri, bir takım hasar mekanizmaları ve konjenital anomaliler.

Kredi: 3

Sağlığı değerlendirme ve hemşirenin rolü, fiziksel muayene yöntemleri, bütüncül yaklaşımla öykü alma, psikososyal ve fiziksel değerlendirme, verileri analiz etme, normal ve anormal bulguları yorumlama ve kayıt etme.

Kredi:3

Temel insan gereksinimlerini tanıma, hasta güvenliği, hemşirelik becerileri (hasta kabulü ve dokümantasyon, enfeksiyon kontrolü, yaşam bulguları, özbakım uygulamaları, mobilizasyon, immobilizasyon, doku bütünlüğü, solunum, beslenme, boşaltım, uyku ve dinlenme, sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaç hesaplamaları, oral, lokal ve parenteral ilaç uygulamaları, parenteral sıvı tedavileri, kan ve kan ürünleri uygulamaları) ve hemşirelik süreci ile ilgili kuramsal bilgi.

Kredi: 3

NURS 201 ve NURS 203 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

Yardım edici iletişim ilke ve teknikleri, sağlığı bozulmuş bireyin yaş dönemlerine göre iletişim özellikleri, hastaneye yatma ve hastalığa verilen psikososyal tepkilere hemşirelik yaklaşımı.

Kredi: 3

İnsan patolojisinde kullanılan temel terminoloji, farmakokinetik ve farmakodinamik, hücresel düzeyde patolojik değişiklikler, hastalık gelişimi ve prevalansı ile çevresel risk faktörleri, hastalık önleme, hastalık ilerlemesi ve tedavisinde genetik, etnik ve kültürel faktörlerin etkileri. Objektif ve subjektif semptomatolojiyle ilgili tanı testleri, doku ve organ sistemlerinde iyileşme sürecini etkileyen unsurlar ve bu değişikliklerin hastalığın tedavisi ile ilişkilendirilmesi.

Kredi: 3

İç hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, toplumun öncelikli sağlık sorunları, akut ve kronik sağlık sorunu olan erişkin ve yaşlı bireylerde sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik hemşirelik bakımı, rehabilitasyon, palyatif bakım.

Kredi: 3

Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilişkili temel kavram ve ilkeler, cerrahinin hasta üzerine etkisi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ağrı ve yara yönetimi, cerrahi enfeksiyonlar, şokta hemşirelik bakımı, akut ve kronik cerrahi girişim uygulanan hastalara bakım.

Kredi: 3

NURS 204 ve NURS 206 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

NURS 205 ve NURS 208 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 5

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 205, NURS 208 veya öğretim elemanı onayı

Kadın sağlığı, üreme-cinsel sağlığa ilişkin temel kavram ve göstergeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası normal- riskli durumlar ve hemşirelik bakımı, yenidoğan bakımı, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları ve hemşirelik bakımı, jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri.

Kredi: 3

Çocuk sağlığına ilişkin temel kavram ve göstergeler, çocuklarda fiziksel, psikososyal ve bilişsel gelişim, çocuk ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirme, bütüncül ve aile merkezli hemşirelik bakımı, hastalıkların çocuk ve aile üzerindeki etkileri, çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunları ve bakım.

Kredi: 3

NURS 301 ve NURS 303 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuvar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

Halk sağlığında temel kavramlar ve sağlık göstergeleri, halk sağlığı hemşiresinin rolleri, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, temel sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, toplum tanılama, sağlığı koruma ve geliştirme uygulamaları, sağlık eğitimi ve danışmanlık, aile, çevre, okul ve iş sağlığı.

Kredi: 3

Ruh sağlığında temel kavramlar ve göstergeler, psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin rol ve sorumlulukları, ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması, ruh sağlığını değerlendirme, ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar, major ruhsal bozukluk tanısı konmuş bireylerde semptom yönetimi ve bakım, psikiyatride tedavi modelleri, psikiyatrik rehabilitasyon, ruh sağlığı alanında etik ve yasal boyut.

Kredi: 3

NURS 302 ve NURS 304 kapsamında edinilen bilgi ve becerileri laboratuar ve/veya gerçek uygulama ortamında kullanarak yetkinlik kazandırma.

Kredi: 4

Bilim ve araştırma, hemşirelikte araştırma ve önemi, literatür tarama, araştırma süreci, evren ve örnekleme, araştırma yöntem ve desenleri, veri toplama yöntemleri, araştırma ve yayın etiği.

Kredi: 3

Nurs 305 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 4

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 305 veya öğretim elemanı onayı

NURS 306 kapsamında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak gerçek uygulama ortamında yeterlilik kazandırma.

Kredi: 4

Dönem: Yaz
Ön koşul: NURS 306 veya öğretim elemanı onayı

Sağlık ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ve liderlik ile ilgili temel kavram ve kuramlar, sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve finansmanı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, hasta bakım sunum sistemleri, sağlık insan gücü planlaması, sorun çözme, karar verme; kalite, çatışma, değişim, kariyer ve performans yönetimi.

Kredi: 3

Edindiği bütün bilgi ve becerilerini birleştirerek mesleki ve etik değerlere dayalı kaliteli ve güvenli bakım verme, liderlik ve iletişim becerilerini farklı uygulama alanlarında kullanma yeterliliği kazandırma.

Kredi: 7

Dönem: Bahar

Ön koşul: NURS 210, NURS 310, NURS 312 veya öğretim elamanı onayı

Etik ilke ve kuramlar, mesleki etik kodlar, etik karar verme, etik konularla ilgili düzenlemeler, sağlık hizmetlerinde sık görülen etik sorunlar ve analizi.

Kredi: 3

Literatür tarama ve araştırma problemine karar verme, güncel literaratürü kullanarak problemi tanımlama, veri toplama araçlarına karar verme, proje önerisini hazırlayarak etik kurula sunma.

Kredi: 1.5

Proje verilerini toplama, bilgisayara veri girme, verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve hakemli bir dergi yazım kurallarına göre araştırma raporunu yazma.

Kredi: 1.5